เอกสารประกอบการอบรม

(ร่าง)แผนปฏิบัติการ-ปี-65-ค่าเป้าหมาย-ปรับเป้าประสงค์-มหาวิทยาลัย
(ร่าง)-ขอจัดสรรงบประมาณ-ปี-2565
เอกสารประกอบการบรรยาย-8-มิ.ย.-64-OKRs
เอกสารประกอบการบรรยาย-8-มิ.ย.-64-นวัตกรรม-Innovation

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ