การให้บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ

work for home การสมัครสมาชิก VPN เพื่อการเข้าใช้งานฐานข้อมูล
แนะนำการสืบค้นวารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แนะนำฐานข้อมูลและE-BOOK
แนะนำการสมัครสมาชิก Online สืบค้นวิจัยวิทยานิพนธ์
ติดตั้ง-application-Alist-OPAC วารสารออนไลน์
การแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ การสืบค้นวิทยานิพนธ์ผ่าน OPAC
เสนอรายการหนังสือผ่านเว็บ