Green Library หมวดที่ 3  การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3  การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

สำนักวิทยบริการฯ มีแผนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี ที่มีมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และ ทรัพยากร คือ มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมีการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามมาตรการต่างๆที่วางไว้  (เอกสารหลักฐาน 3.1.1) และดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์มาตรการ การปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดใช้เท่าที่จำเป็น ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และการใช้น้ำ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากรกระดาษ เป็นต้น     (เอกสารหลักฐาน 3.1.2) 

สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย คือ แผนงานการจัดการขยะ เอกสารแบบฟอร์มแสดงตารางปริมาณขยะ และรายงานผลการดำเนินงานการจัดการขยะ ภายในสำนักวิทยบริการฯ (เอกสารหลักฐาน 3.2.1)  สำนักวิทยบริการฯ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ สระน้ำ บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการฯ พบว่า ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ และปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่อยู่ในน้ำ ค่อนข้างมีปัญหากับแหล่งน้ำดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จึงประดิษฐ์จักยานเติมออกซิเจน 2 แบบ คือแบบลอกน้ำและจักรยานปั่นแบบมีฐานยึดบนบก และมีการจัดทำแผนงานการจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสารหลักฐาน 3.2.2)  

สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการลดปริมาณของเสีย พลังงานน้ำ โดยการบำรุงดูแลรักษาบ่อพักน้ำ ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำและและทำความสะอาดถังพักน้ำบนดาดฟ้าอาคารเพื่อการใช้น้ำที่สะอาดและประหยัดพลังงาน (เอกสารหลักฐาน 3.2.3) และมีมาตรการลดการใช้กระดาษ โดยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญที่ใช้ภายในสำนักวิทยบริการฯ      (เอกสารหลักฐาน 3.2.4) โดยสำนักวิทยบริการฯ ทำการเปรียบเทียบข้อมูล 2 ปีงบประมาณ ในการใช้กระดาษ ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงจากปี 2560 ที่ มีปริมาณการใช้กระดาษ จำนวน 74 รีม ส่วนในปี 2561 จำนวนลดลง คงเหลือการใช้กระดาษจำนวน 47 รีม เป็นต้น (เอกสารหลักฐาน 3.2.5)  และมีข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในการไปราชการ อบรม สัมมนา ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ มีมาตรการกำหนด ผู้เข้ารับอบรมและไปราชการ จำนวน 3 คน จึงสามารถขอใช้รถไปราชการเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (เอกสารหลักฐาน 3.2.6)   สำนักวิทยบริการฯ รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ ใช้ขวดน้ำกรอกน้ำดื่มแทนแก้วพลาสติกหรือแก้ว

กระดาษ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น 

สำนักวิทยบริการฯ มีการเผยและสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุดประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากรตามมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักวิทยบริการฯ  โดยการติดสติ๊กเกอร์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรสำนัก ทราบและปฏิบัติตาม (เอกสารหลักฐาน 3.4.1)  สำนักวิทนบริการฯ จัดรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ป้ายประชาสัมพันธ์  เพื่อการรายงานต่อผู้บริหารทราบ (เอกสารหลักฐาน 3.4.2) รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้คู่สุขา ในการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ และการช่วยลดปริมาณขยะ และอื่นๆ    (เอกสารหลักฐาน 3.4.3) 

สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดแผนปฏิบัติการห้องสมุดสีเขียวประจำปีงบประมาณ ตาม โครงการและกิจกรรม ของแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เช่น การบริหารสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค เชื้อเพลิง และซ่อมแซมอาคาร สถานที่) การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (นิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ) การพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ดังนี้

 1. การเอกสารการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดถูพื้น ล้างห้องน้ำ น้ำยาอเนกประสงค์ต่างๆ ลดการใช้สารเคมี (เอกสารหลักฐาน 3.5.1)
 2. เอกสารการจัดซื้อดินสำหรับปลูกพืช กระถางต้นไม้ ซังมะพร้าวฯลฯ ในกิจกรรมปรับปรุง   ภูมิทัศน์ /ภูมิสถาปัตย์ การปลูกพืช ทำสวนต่างๆ (เอกสารหลักฐาน 3.5.2)
 3. เอกสารการจัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงาน (เอกสารหลักฐาน 3.5.3)
 4. เอกสารการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 – 80 แกรม (เอกสารหลักฐาน 3.5.4)
 5. เอกสารการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม DIY เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่นพู่กัน ลวด เทปกาว 2 หน้า ผ้ากระสอบฯลฯ (เอกสารหลักฐาน 3.5.5)
 6. เอกสารการจัดซื้อไม้ฝาเฌอร่า สีน้ำมัน แปรงทาสี ฯลฯ สำหรับกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ ห้องสมุดสีเขียว Green Library (เอกสารหลักฐาน 3.5.6)
 7. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ การพืช ทำสวน เช่นดิน
  ซังมะพร้าว หินแม่น้ำฯลฯ (เอกสารหลักฐาน 3.5.7)
 8. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถังขยะเหลี่ยม แบบฝาสวิง ขนาด 105 ลิตร เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน /ลดการใช้สารเคมี การแยกขยะ (เอกสารหลักฐาน 3.5.8)
 9. เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์กรอบรูปติดผนังแอลอีดี ป้ายไฟตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ข่าวสารต่างๆ ของสำนักฯ (เอกสารหลักฐาน 3.5.9)
 10. เอกสารการจัดซื้อวัสดุแผ่นโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน (เอกสารหลักฐาน 3.5.10)

สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดแผนและมาตรการเตรียมความพร้อม และการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ลดความเสียหายจากเหตุฉุกเฉิน ที่มี ดังนี้

 1. การกำหนดแผนและมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
  (เอกสารหลักฐาน 3.6.1)
 2. แผนงานการบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี รายละเอียดการบริการบำรุงรักษา
  (เอกสารหลักฐาน 3.6.2)
 3. เอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ แบบรวมอะไหล่
  (เอกสารหลักฐาน 3.6.3)
 4. เอกสารสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ สัญญาจ้างเลขที่ 12/2560 และสัญญาจ้างเลขที่
  จ.18/25614. (เอกสารหลักฐาน 3.6.4)
 5. เอกสารขออนุญาตจ้างค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ของแต่ละเดือน (เอกสารหลักฐาน 3.6.5)
 6. เอกสารใบรายงานผลการตรวจสภาพ ลิฟต์ และใบแจ้งหนี้แต่ของแต่ละเดือน (เอกสารหลักฐาน 3.6.6)
 7. เอกสารสัญญาจ้างเลขที่ 38/2559 จ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักวิทยบริการฯ (เอกสารหลักฐาน 3.6.7)
 8. เอกสารขออนุญาตจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศงวดที่ 1 และงวดที่ 2 
  (เอกสารหลักฐาน 3.6.8)
 9. แบบรายงานประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (เอกสารหลักฐาน 3.6.9)
 10. สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สัญญาเลขที่ 01/2551 (เอกสารหลักฐาน 3.6.10)
 11. เอกสารบันทึกข้อความขอแจ้งค่าบริการติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  (เอกสารหลักฐาน 3.6.11)
 12. เอกสารขออนุญาตจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบรายปี
  (เอกสารหลักฐาน 3.6.12)
 13. เอกสารรายงานช่างบริการตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสารสำนักวิทยบริการฯ
  (เอกสารหลักฐาน 3.6.13)

สำนักวิทยบริการฯ ทำการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ กระดาษและทรัพยากรอื่นๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการจัดการทรัพยากรและพลังงาน ดังนี้

 1. รายงานเอกสารข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ โดยมีรายงานผลประจำปี   (เอกสารหลักฐาน 3.7.1)
 2. รายงานเอกสารการเปรียบเทียบการใช้กระดาษประจำปี2561 และปี 2561
  (เอกสารหลักฐาน 3.7.2)
 3. รายงานสรุปการใช้กระดาษ Reuse (กระดาษสี และกระดาษขาว) (เอกสารหลักฐาน 3.7.3)
 4. รายงานเอกสารข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในการไปราชการ อบรม สัมมนา
  (เอกสารหลักฐาน 3.7.4)
 5. รายงานเอกสารเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในการไปราชการ อบรม สัมมนา
  (เอกสารหลักฐาน 3.7.5)
 6. รายงานสรุปการบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน  (เอกสารหลักฐาน 3.7.6)

สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดแผนงานและมาตรการลดการใช้กระดาษ ในการจัดส่งเอกสาร และการจัดเก็บด้วยระบบสำนักงาน e-office ฐานข้อมูลในการจัดเก็บเอกสาร รูปภาพกิจกรรม และการรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง e-mail หรือช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนการส่งเอกสาร ข้อมูลระหว่างการดำเนินงานเดือนมกราคม – กันยายน 2561 (เอกสารหลักฐาน 3.8.1) มีดังนี้

– การส่ง e-mail แทนการใช้กระดาษในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน จำนวน 65 ครั้ง

– การดำเนินการสแกนเอกสาร หนังสือราชการภายในและภายนอก และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 895 ไฟล์งาน

– ระบบการจัดการยานพาหนะแทนการจองยานพาหนะแบบใช้เอกสาร จำนวน 3 ครั้ง

– การใช้วิธี Share File ใน Google Drive แทนการพิมพ์และการทำสำเนา จำนวน 2 ครั้ง

– การใช้ปฏิทินกิจกรรม  Google Calendar ในการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ จำนวน 133 ครั้ง

– การนำกระดาษกลับมา Reuse จำนวน 14,761 แผ่นเป็นต้น

 

เลขที่หลักฐาน 
รายการเอกสาร/หลักฐาน
เอกสารหลักฐาน 3.1.1 แผนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี

– หน้า 47 มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักวิทยบริการฯ และการกำกับติดตาม

เอกสารหลักฐาน 3.1.2 – สติ๊กเกอร์ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดใช้เท่าที่จำเป็น

-แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

– ภาพถ่ายการติดสติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายตามจุดต่างๆ

เอกสารหลักฐาน 3.2.1 – แผนงานการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561

– บันทึกตารางปริมาณ ขยะ

– รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการขยะภายใน สำนักวิทยบริการฯ

เอกสารหลักฐาน 3.2.2 – ผลการตรวจวัดน้ำคุณภาพน้ำสระน้ำบริเวณอาคารสำนัก 

– แผนงานการจัดการน้ำเสีย

– รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการขยะภายใน สำนักวิทยบริการฯ

เอกสารหลักฐาน 3.2.3 การบำรุงรักษาบ่อพักน้ำของสำนักวิทยบริการฯ
เอกสารหลักฐาน 3.2.4 รายงานสรุปการใช้กระดาษ Reuse
เอกสารหลักฐาน 3.2.5 เอกสารเปรียบเทียบการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2561
เอกสารหลักฐาน 3.2.6 เอกสารเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในการไปราชการ อบรมสัมมนา ปีงบประมาณ 2559 – ปีงบประมาณ 2561
เอกสารหลักฐาน 3.2.7 รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ ใช้ขวดน้ำกรอกน้ำดื่มแทนแก้วพลาสติก
หรือแก้วกระดาษ
เอกสารหลักฐาน 3.4.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในการณรงค์ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และทรัพยากร
เอกสารหลักฐาน 3.4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้พลังงาน
เอกสารหลักฐาน 3.4.3 เกร็ดความรู้คู่สุขา
เอกสารหลักฐาน 3.5.1 เอกสารการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดถูพื้น ล้างห้องน้ำ น้ำยาอเนกประสงค์ต่างๆ ลดการใช้สารเคมี 
เอกสารหลักฐาน 3.5.2 เอกสารการจัดซื้อดินสำหรับปลูกพืช กระถางต้นไม้ ซังมะพร้าวฯลฯ ในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ /ภูมิสถาปัตย์ การปลูกพืช ทำสวนต่างๆ
เอกสารหลักฐาน 3.5.3 เอกสารการจัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงาน 
เอกสารหลักฐาน 3.5.4 เอกสารการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 – 80แกรม
เอกสารหลักฐาน 3.5.5 เอกสารการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม DIY เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่นพู่กัน ลวด เทปกาว 2 หน้า ผ้ากระสอบฯลฯ
เอกสารหลักฐาน 3.5.6 เอกสารการจัดซื้อไม้ฝาเฌอร่า สีน้ำมัน แปรงทาสี ฯลฯ สำหรับกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ ห้องสมุดสีเขียว Green Library
เอกสารหลักฐาน 3.5.7 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ การพืช ทำสวน เช่นดิน ซังมะพร้าว หินแม่น้ำฯลฯ
เอกสารหลักฐาน 3.5.8 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถังขยะเหลี่ยม แบบฝาสวิง ขนาด 105 ลิตร เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทอดแทน /ลดการใช้สารเคมี การแยกขยะ
เอกสารหลักฐาน 3.5.9 เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์กรอบรูปติดผนังแอลอีดี ป้ายไฟตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ข่าวสารต่างๆ ของสำนักฯ
เอกสารหลักฐาน 3.5.10 เอกสารการจัดซื้อวัสดุแผ่นโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
เอกสารหลักฐาน 3.6.1 การกำหนดแผนและมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
เอกสารหลักฐาน 3.6.2 แผนงานการบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปี รายละเอียดการบริการบำรุงรักษา
เอกสารหลักฐาน 3.6.3 เอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่
เอกสารหลักฐาน 3.6.4 เอกสารสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์สัญญาจ้างเลขที่ 12/2560 และสัญญาจ้างเลขที่ จ.18/2561
เอกสารหลักฐาน 3.6.5 เอกสารขออนุญาตจ้างค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ของแต่ละเดือน
เอกสารหลักฐาน 3.6.6 เอกสารใบรายงานผลการตรวจสภาพลิฟต์ และใบแจ้งหนี้แต่ของแต่ละเดือน 
เอกสารหลักฐาน 3.6.7 เอกสารสัญญาจ้างเลขที่ 38/2559 จ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักวิทยบริการฯ 
เอกสารหลักฐาน 3.6.8 เอกสารขออนุญาตจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศงวดที่1 และงวดที่2
เอกสารหลักฐาน 3.6.9 แบบรายงานประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
เอกสารหลักฐาน 3.6.10 สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สัญญาเลขที่01/2551
เอกสารหลักฐาน 3.6.11 เอกสารบันทึกข้อความขอแจ้งค่าบริการติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เอกสารหลักฐาน 3.6.12 เอกสารขออนุญาตจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบรายปี
เอกสารหลักฐาน 3.6.13 เอกสารรายงานช่างบริการตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสารสำนักวิทยบริการฯ
เอกสารหลักฐาน 3.7.1 เอกสารข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ โดยมีรายงานผลประจำปี 
เอกสารหลักฐาน 3.7.2 เอกสารการเปรียบเทียบการใช้กระดาษประจำปี2561 และปี 2561
เอกสารหลักฐาน 3.7.3 รายงานสรุปการใช้กระดาษ Reuse (กระดาษสี และกระดาษขาว)
เอกสารหลักฐาน 3.7.4 เอกสารข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในการไปราชการ อบรม สัมมนา 
เอกสารหลักฐาน 3.7.5 เอกสารเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในการไปราชการ อบรม สัมมนา 
เอกสารหลักฐาน 3.8.1 รายงานสรุปการบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน