Green Library หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 5

การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยประกาศและประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรจำนวน 450,000 บาท และในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรจำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันวางแผนและกำหนดแผนงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานชุดต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน มีการติดตามและรายงานการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานความก้าวหน้ารวมทั้งนำเสนอปัญหาเพื่อวินิจฉัยสั่งการหรือให้คำแนะนำให้สามารถดำเนินงานลุล่วงไปด้วยดี (เอกสารหลักฐาน 5.1)  

มีแผนงานและการจัดกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดสีเขียว : Green Library) กิจกรรม Green Office@VRU Library, การประชุมบุคลากรเพื่อดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว, การจัดทำบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4, การร่วมกิจกรรมออกแบบป้ายไฟรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1  และสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ (เอกสารหลักฐาน 5.2)

มีการจัดทำแผนและดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับการจัดบริการ โดยมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งที่จัดซื้อและ/หรือขอรับอภินันทนาการ ที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่กำหนด จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-book, e-magazines กฤตภาคข่าวออนไลน์เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยแบ่งทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ (เอกสารหลักฐาน 5.3)

 1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST จำนวน   3,544  เล่ม
 2. มีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท e-book จำนวน 23,584 รายการ (แยกตามคำค้น) 
 3. มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร  จำนวน 32 รายการ
 4. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 49 แหล่ง
 5. มีการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและหน่วยงานอื่น ๆ

สำนักวิทยบริการฯ จัดบริการสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และประกอบการเรียนการด้านการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของผู้ใช้ผ่านการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ มีการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ  มีการจัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนนำชมห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่เพื่อให้สามารถทราบบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นการให้ความรู้พื้นฐานในการค้นคว้าและใช้บริการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า (เอกสารหลักฐาน 5.4) 

มีแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจัดมุมแนะนำหนังสือหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานหมุนเวียนไปตามโอกาส เทศกาลวันสำคัญต่าง  ๆ นำหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาสแกนหน้าปกพร้อมทั้งทำ QR CODE เชื่อมโยงไปยังหน้าจอระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) การจัดนิทรรศการหมุนเวียน จัดมุมส่งเสริมการอ่านและการหมุนเวียนหนังสือในมุม Eco-Corner เป็นประจำ (เอกสารหลักฐาน 5.5)

สำนักวิทยบริการฯ มีแผนและจัดการฝึกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี (เอกสารหลักฐาน 5.6)  ได้แก่

ปี 2559

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมชดเชยคาร์บอน และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ โครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 3” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน : ผู้เข้าร่วมอบรม  ผู้บริหารและบุคลากร
 2. สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหารและบุคลากร
 3. สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่  3 ประจำปี 2559 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน : ผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร

ปี 2560

 1. โครงการสร้างจิตสำนึกชาวไลยอลงกรณ์รู้ใช้พลังงาน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ :  ผู้เข้าร่วมอบรม บุคลากร
 2. สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน : ผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร
 3. สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว) : ผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร
 4. โครงการ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดสีเขียว Green Library) : Green Office @ VRU Library” ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหารและบุคลากร

ปี 2561

 1. โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน : ผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร 
 2. สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 “พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : ผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร
 3. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน : ผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร
 4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคทฤษฎี) และบริเวณสนามบาสเกตบอลหน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์ (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 7 มิถุนายน 2561 : ผู้เข้าร่วมอบรม บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

 

สำนักวิทยบริการฯ มีแผนและดำเนินจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหลักฐาน 5.7) โดยกิจกรรมดังนี้

ปี 2559

 1. กิจกรรม “ถุงกระดาษ Reuse” เป็นกิจกรรมสร้างแนวคิดและส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ โดยนำกระดาษห่อดับเบิ้ลเอ มาใช้เป็นถุงกระดาษเพื่อใส่เอกสารแจกให้แก่ผู้ใช้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ เป็นการลดปริมาณขยะ ลดการใช้ซองกระดาษ
 2. กิจกรรม “น้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์”  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตกระแสไฟใช้กับน้ำตกหน้าอาคารสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 2 จุด
 3. กิจกรรมนิทรรศการวันต้นไม้แห่งชาติ เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันต้นไม้แห่งชาติและส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวในการพัฒนาภูมิทัศน์ โดยทำการจัดนิทรรศการแสดงความรู้เกี่ยวกับวันต้นไม้แห่งชาติ การแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการปลูกและการดูแลต้นไม้ ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ปลูกในกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ของสำนัก และต้นไม้อื่นๆ รอบสำนัก
 4. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนตามเทศกาล “นิทรรศการกระทงลดโลกร้อน” เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตามความสนใจและเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ แนะนำหนังสือการการทำกระทง ตัวอย่างกระทง และให้ผู้สนใจเข้าร่วมทำกระทงจากวัสดุที่สนใจเพื่อนำไปใช้ในเทศกาลวันลอยกระทง
 5. นิทรรศการ DIY สมุดโน๊ตทำมือ และกล่องใส่ของสุดน่ารัก เป็นกิจกรรมร่วมในโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสนใจ ส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยจัดเตรียมวัสดุเหลือใช้จากการดำเนินงานห้องสมุด ได้แก่ กระดาษหน้าเดียว แกนในม้วนแล็คซีน เพื่อให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการ โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ให้คำแนะนำวิธีการทำ วิธีการประกอบ

ปี 2560

 1. กิจกรรมรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า โดยสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการส่งเสริมความรู้และร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงาน โดยการติดโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องพลังงาน ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ที่เป็นสวิตซ์ไฟฟ้าและปลั๊กไฟทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
 2. กิจกรรม DIY กระถางต้นไม้ เป็นกิจกรรมร่วมในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด’60 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ (Reuse) โดยนำขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้และตกแต่งตามที่ต้องการ
 3. เปลี่ยนหลอดไฟ LED  เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 36 วัตต์ภายในอาคารต่าง ๆ โดยทำการติดตั้งหลอด LED T8 ขนาด 28 วัตต์ แทนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
 4. โครงการ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดสีเขียว Green Library) : Green Office @ VRU Library” เป็นกิจกรรมเพื่อความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อจัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว นโยบายอนุรักษ์พลังงานสำนักวิทยบริการฯ 

ปี 2561

 1. กิจกรรม “เกร็ดความรู้คู่สุขา” เป็นกิจกรรมของการติดข้อความหรือสัญลักษณ์ประหยัดพลังงานเพื่อให้ความรู้ในห้องน้ำ ภายในสำนักทั้งหมด ชั้น 3 จำนวน 14 ห้อง และมีการสลับหมุนเวียนข้อความหรือสัญลักษณ์ประหยัดพลังงานเพื่อให้ความรู้ในห้องน้ำ ภายในชั้นทุก ๆ 1 เดือน และสลับหมุนเวียนระหว่างชั้นทุก ๆ 4 เดือน 
 2. กิจกรรม “ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประหยัดน้ำ” เป็นกิจกรรมการสำรวจจำนวนก๊อกน้ำในส่วนของพื้นที่ให้บริการภายในสำนัก เพื่อลดการใช้พลังงานและน้ำที่สิ้นเปลือง
 3. กิจกรรม “Handoff Market” เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำวัสดุเหลือใช้ที่ไม่จำเป็น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการประดิษฐ์หรือการนำมาจำหน่าย  และภายในงานได้มีการสาธิตการนำวัสดุเหลือใช้ในสำนักวิทยบริการฯ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่าง ๆ เช่น การทำตะกร้าใส่ของจากกระดาษหนังสือพิมพ์ การทำถุงใส่ของจากซองเอกสาร การปลูกผักในขวดน้ำ แก้วกาแฟ และกะลามะพร้าว เป็นต้น โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมทุกวันพุธสิ้นเดือน
 4. กิจกรรม “นิทรรศการให้ความรู้หมุนเวียน” เป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันจัด เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำ  การคัดแยกขยะ และการดูแลสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล โดยจัดบอร์ดหมุนเวียนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ
 5. กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน มีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น 

 

เลขที่หลักฐาน
รายการเอกสาร/หลักฐาน
เอกสารหลักฐาน 5.1 1) ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 268/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน/การใช้พลังงานทดแทน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) แผนปฏิบัติการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 

4) แผนปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2560

6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารหลักฐาน 5.2 1) แผนปฏิบัติการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561

2) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดสีเขียว : Green Library) กิจกรรม Green Office @ VRU Library

3) วีดิทัศน์ สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4) การประชุมบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

5) ภาพการร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

6) ภาพการร่วมกิจกรรมออกแบบป้ายไฟรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1

เอกสารหลักฐาน 5.3 1) โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ (กิจกรรม จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้) ปีงบประมาณ 2561

2) แผนการดำเนินงานจัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

3) รายการทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

4) รายการทรัพยากรที่ดำเนินการจัดหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

5) เอกสารการจัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์

6) เอกสารการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครือข่ายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหลักฐาน 5.4 1) หน้าจอการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ของสำนักวิทยบริการฯ

2) กิจกรรมการสอนการใช้ห้องสมุด และแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

3) สถิติการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด (Check In Library) และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (สะสมแต้ม)

เอกสารหลักฐาน 5.5 1) แผนปฏิบัติการสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561

2) กิจกรรมการจัดนิทรรศการหมุนเวียน

3) การจัดมุมแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

การประหยัดพลังงาน

4) กิจกรรมเกร็ดความรู้คู่สุขา

5) กิจกรรมแนะนำหนังสือโดยใช้ QR CODE

6) กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ DIY

7) กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

8) กิจกรรม ห้องสมุดในสวน

เอกสารหลักฐาน 5.6 1) แผนปฏิบัติการสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561

2) รายงานสรุปการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

เอกสารหลักฐาน 5.7 1) แผนปฏิบัติการสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561

2) กิจกรรม “ถุงกระดาษ Reuse”

3) กิจกรรม “น้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์”

4) กิจกรรมนิทรรศการวันต้นไม้แห่งชาติ

5) กิจกรรมนิทรรศการกระทงลดโลกร้อน

6) นิทรรศการ DIY สมุดโน้ตทำมือ และกล่องใส่ของสุดน่ารัก

7) กิจกรรมรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า

8) กิจกรรม DIY กระถางต้นไม้

9) กิจกรรม เปลี่ยนหลอดไฟ LED

10) โครงการ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดสีเขียว Green Library) :

     Green Office @VRU Library”

11) กิจกรรม 5ส.

12) กิจกรรม “เกร็ดความรู้คู่สุขา”

13) กิจกรรม “ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้พลังงาน”

14) กิจกรรมถุงกระดาษรีไซเคิล

15) กิจกรรม “Handoff Market”

16) กิจกรรม “นิทรรศการให้ความรู้หมุนเวียน”