Green Library หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 6

บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (เอกสารหลักฐาน6.1) โดยผู้บริหารห้องสมุด ซึ่งมาจากความเห็นจากบุคลากรและผู้รับบริการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 266/2560-270/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (เอกสารหลักฐาน 6.2) และเสนอให้คณะกรรมการประจำหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือชั้นขึ้นไปรับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากรผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนัก โดยมีการกำหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรสำนัก และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (เอกสารหลักฐาน 6.3) ผู้รับบริการให้ความสนใจ และร่วมมือเป็นอย่างดีในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     (เอกสารหลักฐาน 6.4)

สำนักมีการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว และดำเนินการแจ้งบุคลากรห้องสมุดให้เข้าร่วมการอบรมที่หน่วยงานจัด หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกครั้ง ในระหว่างปี 2558 – 2561 (เอกสารหลักฐาน 6.5)  สำนักมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสำนัก เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็น Green Library โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนัก มีการเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารหลักฐาน 6.6-6.9)  เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการในด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาหน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต โดยปัจจุบันสำนักได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (เอกสารหลักฐาน 6.10)

เลขที่หลักฐาน
รายการเอกสาร/หลักฐาน
เอกสารหลักฐาน 6.1 แผนปฏิบัติการห้องสมุดสีเขียวประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารหลักฐาน 6.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 266/2560-270/2560
เอกสารหลักฐาน 6.3 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เอกสารหลักฐาน 6.4 เอกสารหลักฐานผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เอกสารหลักฐาน 6.5 รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2558 – 2561
เอกสารหลักฐาน 6.6 รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2558
เอกสารหลักฐาน 6.7 รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2559
เอกสารหลักฐาน 6.8 รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
เอกสารหลักฐาน 6.9 รายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
เอกสารหลักฐาน 6.10 เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างกับร้านค้า ผู้ประกอบการในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม