Green Library หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

หมวดที่ 7  เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ระหว่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยความร่วมมือดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด (เอกสารหลักฐาน 7.1) โดยมีข้อตกลงดังนี้

 1. ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ จำนวน 51 หน่วยงาน (เอกสารหลักฐาน 7.2)
 3. ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ตั้งแต่ ปี 2558-2561 ดังนี้

ปี 2558

 1. คำสั่งที่ 592/2558 สัมมนาห้องสมุดสีเขียวครั้งที่ 2 (Carbon Neutral Event) การก้าวสู่ห้องสมุดคาร์บอนต่ำ : ความท้าทายของห้องสมุดในอนาคต ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่จัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม     อ.ไชย มีหนองหว้า ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ อ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และน.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน (เอกสารหลักฐาน7.3)
 2. คำสั่งที่ 1913/2558 พลังงานสีเขียว ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่จัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ.ไชย มีหนองหว้า ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์      อ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และน.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน (เอกสารหลักฐาน7.4 )

ปี 2559 

 1. คำสั่งที่ 1127/2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคบริการ โครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 3” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่จัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน และน.ส.นรินทร์ หนูเอก (เอกสารหลักฐาน7.5 )
 2. คำสั่งที่ 1571/2559 สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่จัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ.ไชย มีหนองหว้า ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ อ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ น.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน นางรัชนีกร ดวงอาจ นางปิยนันท์ ลีละชาต นายปริญญา หงษ์ทอง นายอภิชาติ หันชะโด และน.ส.จิราภรณ์ ปานเทวัญ (เอกสารหลักฐาน 7.6)
 3. คำสั่งที่ 2467/2559 สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 3 (ประจำปี 2559) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่จัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ.ไชย มีหนองหว้า ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ อ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และน.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน (เอกสารหลักฐาน7.7)

ปี 2560

 1. คำสั่งที่ 1480/2560 ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 (ประจำปี 2560) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่จัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ.ไชย มีหนองหว้า และ ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ (เอกสารหลักฐาน7.8)
 2. คำสั่งที่ 2595/2560 โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่จัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ.ไชย มีหนองหว้า ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว และอ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ (เอกสารหลักฐาน7.9)
 3. คำสั่งที่ – โครงการ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดสีเขียว : Green Library) กิจกรรม Green Office @ VRU Library ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้น 2 ห้องสัตตบรรณ หน่วยงานที่จัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน          (เอกสารหลักฐาน7.10)

ปี 2561

 1. คำสั่งที่ 264/2561 โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่จัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว และอ.ณัฐพงศ์ (เอกสารหลักฐาน7.11)
 2. คำสั่งที่ 676/2561 โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช หน่วยงานที่จัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์       อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว และอ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ (เอกสารหลักฐาน7.12)
 3. คำสั่งที่ 1711/2561 คณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2561) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่จัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว และน.ส.นรินทร์ หนูเอก (เอกสารหลักฐาน7.13)
 4. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในวันที่ 27 เมษายน 2559 และวันที่ 29-30 มกราคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ใช้บริการ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังส่งบุคลากรที่รับผิดชอบด้านห้องสมุดสีเขียว ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ในข่ายงานห้องสมุดสีเขียวอย่างสม่ำเสมอ 

ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการตั้งแต่งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการใช้ไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (เอกสารหลักฐาน 7.3) ในเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟภายในสำนัก ให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าลง และในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานใกล้เคียง เช่น ศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงาน อีกด้วย

 

 

เลขที่หลักฐาน
รายการเอกสาร/หลักฐาน
เอกสารหลักฐาน 7.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
เอกสารหลักฐาน 7.2 รายชื่อหน่วยงานความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 51 แห่ง
เอกสารหลักฐาน 7.3 คำสั่งที่ 592/2558
เอกสารหลักฐาน 7.4 คำสั่งที่ 1913/2558
เอกสารหลักฐาน 7.5 คำสั่งที่ 1127/2559
เอกสารหลักฐาน 7.6 คำสั่งที่ 1571/2559
เอกสารหลักฐาน 7.7 คำสั่งที่ 2467/2559
เอกสารหลักฐาน 7.8 คำสั่งที่ 1480/2560
เอกสารหลักฐาน 7.9 คำสั่งที่ 2595/2560
เอกสารหลักฐาน 7.10 หลักฐานการเบิกจ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรม Green Office @ VRU Library
เอกสารหลักฐาน 7.11 คำสั่งที่264/2561
เอกสารหลักฐาน 7.12 คำสั่งที่676/2561
เอกสารหลักฐาน 7.13 คำสั่งที่1711/2561
เอกสารหลักฐาน 7.14 การดำเนินตามแผนงานและมาตรการการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดงาน
เอกสารหลักฐาน 7.15 รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม DIY
เอกสารหลักฐาน 7.16 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร
เอกสารหลักฐาน 7.17 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เอกสารหลักฐาน 7.18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เอกสารหลักฐาน 7.19 การตรวจวิเคาระห์ปริมาณฝุ่นละอองและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร
เอกสารหลักฐาน 7.20 การดำเนินตามแผนงานและมาตรการการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดงาน
เอกสารหลักฐาน 7.21 บันทึกข้อความเรื่องขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานติดตั้งหลอด LED T8
เอกสารหลักฐาน 7.22 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสุขภาพดี และสังคมดี ลดพุงลดโรค
เอกสารหลักฐาน 7.23 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระน้ำบริเวณอาคารสำนัก
เอกสารหลักฐาน 7.24 ขออนุเคราะห์ยืมชุดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม