กสทช ขอเชิญส่งบทความ วารสารวิชาการ

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์
ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
กิจการโทรคมนาคม กิจการยวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่่ายจัดการผลิตโทรทัศน์ 02-6708888 ต่อ 3755
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิส์ : nbtcjournal@mail.com

>>>อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่<<<

ประชาสัมพันธ์ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Academic Collection<<<
>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Subscription Clinical Collection Trial<<<

**หากต้องการใช้งานนอกสถาบันสามารถ access ด้วย
user : vru
password : library@2561

**หากท่านใช้งาน EDS สามารถเลือก content provider >> เลือกฐานข้อมูลใน list ได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การปิดพ้ืนที่ สถานที่ และการประตูเข้าออกของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ฉบับที่ ๖)

แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac
ระบบปฏิบัติการ macOS จำนวน 48 เครื่อง
และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรอกแบบฟอร์ม : ขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์(IMAC)

หรือแสกน QR CODE ด้านล่างนี้ 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา นั้น โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ดำเนินการโครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิด ผลิตและพัฒนารายวิชาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดให้บริการการศึกษาออนไลน์แบบเปิด เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เปิดให้บริการที่ : http://thaimooc.org
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://bit.ly/tcu-thaimooc