พิธีสมโภชพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

พิธีสมโภชพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมพิธีพิธีสมโภชพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่35 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/11-2020/

ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่35 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/10-2020/

ประชาสัมพันธ์วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่13 ฉบับที่3

มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ วารสาร มทร.อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยเพื่อให้ได้ทราบและนำไปใช้งาน

DRIVE THRU เลื่อนล้อ รับ-ส่ง หนังสือ

เริ่มให้บริการ วันที่ 4 มกราคา 2564
1. สแกน QR code คลิก ส่งข้อความ แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รายการหนังสือ
2. รอรับจุด DRIVE THRU
ส่งรายการหนังสือ เวลา 08.30 – 11.30 น. รับ 15.30 – 16.00 ส่งรายการหนังสือ เวลา 11.31 – 14.30 น. รับ 09.30 – 10.00 น.วันถัดไป