ประชาสัมพันธ์ โครงการนัดพบแรงงาน Co-payment

โครงการนัดพบ Co-payment จังหวัดปทุมธานี
เปิดลงทะเบียนรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างทันที 
โดยโครงการครั้งนี้มีบริษัทผู้ประกอบการมากกว่า 50 บริษัท
24-25 พฤศจิกายน 2563
🕒เวลา 10.30-16.00 น.
📍ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต

ประชุมวิชาการ  The 9th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ  The 9th PSU Education Conference
ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy”
ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน
ระหว่างวันที่  6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ Conference Hall
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูล ACI และอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสาร ทุก 2 เดือน ซึ่งใน 1 ปี จะมีวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ทั้งหมด 6 ฉบับ
ส่งบทความวิจัยออนไลน์ : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir

ติดต่อสอบถาม : กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
โทรศัพท์. 03410 9300 ต่อ 3908-9
อีเมลล์. jtir.npru@gmail.com

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถิติการเข้าใช้บริการ ปี2564

เดือน จำนวนผู้ใช้บริการ
ตุลาคม 2563 4534 คน
พฤศจิกายน 2563 2157 คน
ธันวาคม 2563 2844 คน
มกราคม 2564 206 คน
กุมภาพันธ์ 2564 1757 คน
มีนาคม 2564 4319 คน
เมษายน 2564 754 คน
พฤษภาคม 2564 264 คน
4534
ดูรายละเอียด
2157
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
สถานการณ์ช่วง Covid-19
สถานการณ์ช่วง Covid-19
สถานการณ์ช่วง Covid-19
สถานการณ์ช่วง Covid-19
สถานการณ์ช่วง Covid-19