Green Office

สำนักงานสีเขียว (green office) หรือสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิชาการจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์การ มาวิพากษ์และเสริมเพิ่มเติมข้อกำหนดของมาตรฐานสำนักงานสีเขียวหลายรอบโดยวิธีการวิพากษ์จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาจนได้มาตรฐานสำนักงานสีเขียวขึ้นและประกาศใช้กับสำนักงานที่ให้ความสาคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโลก

         ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากขาดการควบคุมมลพิษก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ขาดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มลพิษดังกล่าวได้ถูกปลดปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมชุมชนและภาคเกษตรกรรม ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ตัวอย่างเช่นความถี่ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงและทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอสาหรับการดำรงชีวิต

 สำนักงานที่จะได้รับเป็นสำนักงานสีเขียวจะต้องผ่านเกณฑ์สำนักงานสีเขียวเพื่อแบ่งระดับของสำนักงานออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งสำนักงานจะต้องประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานตามเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียวที่ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้

คู่มือ Webometrics VRU
คู่มือการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ

 

แบบฟอร์มการเสนอทรัพยากร

 

 

 

 

คู่มือห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

 

เอกสารการบรรยาย webometrics 22/01/63

VRU_Training_19_Feb_20 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“แหล่งรวมความรู้ ภูมิปัญญาสู่สังคม”

“สำนักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ชั้นนำของสังคม”

  1. พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกๆด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ แหล่งรวมความรู้ชั้นนำของสังคม
  2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตร ตามความต้องการของสังคม
  3. บริการทรัพยากรสารสนเทศ และวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
  4. สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม
  5. สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม

มติชน MIC e-Library

MiC eLibrary หรือ Matichon Information Center จัดทำโดยห้องสมุดข่าวมติชน เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่ง่ายต่อการสืบค้น สามารถค้นหาได้โดยใช้คำค้นหรือเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่ ช่วยให้ผู้ที่ต้องการข่าวย้อนหลังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลย ไม่ต้องไปตามหาทีละฉบับ ช่วยให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยทีเดียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWLETTER  ปีที่34 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิตสามรถดาวโหลดจุลสารผ่านทางมือถือระบบสมาร์ทโฟน โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

สามารถเรีกดูข้อมูลการเผยแพร่จุลสารทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิตได้ที่ https://www.excise.go.th/excise2017/ABOUT_US/DOC_NEWS/index.htm

ฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

ระยะเวลาการให้บริการ  1 พ.ย 61 – 31 ต.ค 62

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

ระยะเวลาการให้บริการ  1 พ.ย 61 – 31 ต.ค 62

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ Book Fair

ขอชิญร่วมงาน Book Fair 2020 ร่วมเสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศ(ประเภทหนังสือ)
18 – 19 ธันวาคม
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์               ดาวโหลดแบบฟอร์ม