ข้อมูลการติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ : 02-5291967 , 02-5291976
โทรสาร : 02-5291967 ต่อ 12
E-MAIL : arit@vru.ac.th

ประชาสัมพันธ์ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Academic Collection<<<
>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Subscription Clinical Collection Trial<<<

**หากต้องการใช้งานนอกสถาบันสามารถ access ด้วย
user : vru
password : library@2561

**หากท่านใช้งาน EDS สามารถเลือก content provider >> เลือกฐานข้อมูลใน list ได้

แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac
ระบบปฏิบัติการ macOS จำนวน 48 เครื่อง
และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรอกแบบฟอร์ม : ขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์(IMAC)

หรือแสกน QR CODE ด้านล่างนี้