งานประกันคุณภาพการศึกษา QA

สานักดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใช้นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สำนักได้ปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรของสานักวิทยบริการฯตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ดำเนินการให้ทุกงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ ที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและสามารถตรวจสอบได้
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้

P : เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่มิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด – ปิดภาคเรียนแบบเดิม หรือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D : ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1- เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม – กรกฎาคมปีถัดไป)
C/S : ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A : วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้

รับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ G-GREEN

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เข้ารับรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ G-GREEN ในงานรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-GREEN
ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library

คือฐานข้อมูลหนังสือ eBook จากสํานักพิมพ์ GALE ที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถใช้งานได้อยางไร้ ่ ขีดจํากดั โดยสามารถเข้าใช้งานได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และยังสามารถเข้าใช้ได้ พร้อมๆกน โดยไม ั ่จํากดจํานวนผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั ั ้ งบน PC, Table และ Smartphone ที่รองรับรับการใช้งานผาน ่ Browser