ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ

 กระทรวงแรงงานได้จัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของกระทรวงแรงงานให้การค้นคว้ามีความสะดวก ต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ทั้งในทางวิชาการและเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์

ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่35 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/11-2020/

ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563

กรมสรรพสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่35 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมสรรพามิต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่
https://webdev.excise.go.th/ebooks/10-2020/

ประชาสัมพันธ์วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่13 ฉบับที่3

มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ วารสาร มทร.อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยเพื่อให้ได้ทราบและนำไปใช้งาน

ประชุมวิชาการ  The 9th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ  The 9th PSU Education Conference
ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy”
ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน
ระหว่างวันที่  6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ Conference Hall
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูล ACI และอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสาร ทุก 2 เดือน ซึ่งใน 1 ปี จะมีวารสาร The Interdisciplinary Research Review (IRR) ทั้งหมด 6 ฉบับ
ส่งบทความวิจัยออนไลน์ : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir

ติดต่อสอบถาม : กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
โทรศัพท์. 03410 9300 ต่อ 3908-9
อีเมลล์. jtir.npru@gmail.com