อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการใช้งาน Google Classroom

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่องอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปเกิดทักษะ
ในการใช้งาน Google Classroom
ระหว่างวันที่ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563
ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ วันที่ 2

บรรยากาศ การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน์ วันที่ 2 ของรุนที่ 1
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธาน เปิดการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics Ranking

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการ
การจัดทำฐานข้อมูล Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์(E-Book)” BEDO IP Catalogue 2019″

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(สพภ) ได้รวบรวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมนำไปใช้ประโญชน์ของ สพภ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2562 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ชื่อหนังสือ
” BEDO IP Catalogue 2019″ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของ สพภ หรือผู้มีความสนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
สามารถเข้าได้ที่ link ด้านล่างนี้
https://www.bedo.or.th/bedo/IP/2019/

สอบปฏิบัติเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 08.30
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบปฏิบัติเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ