หนังสือราชการ

Title For Staffs
ขอมอบตำราเรื่องจิตวิทยาสำหรับครู Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao
ขอเลื่อนการประชุม สรุปประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 Nuttapong Wattanasiripong, Pattanan Sangpark
เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, Worayod Promajan, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit
ขอรายละเอียดงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Aree Tiparos, Montip Jankaew, Nuttapong Wattanasiripong, Taksina Wilailak, Weena Artharn
เชิญเข้าอบรมสัมมนา Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, Worayod Promajan, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit
ขอเลื่อนวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร Chanapong Songsamor, Narin Nu-ek, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Samorn Fairee, Turian Pattanasaksomboon
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, Worayod Promajan, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit
ส่งคำสั่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการทำนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ CHAI MEENORNGWAR
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบริหารจัดงานพนักงานสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28 "วไลยอลงกรณ์" Samorn Fairee
ขอมอบหนังสือเข้าห้องสมุด Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao