หนังสือราชการ

Title For Staffs
สำรวจบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมงานเลี้ยงและพิธีมอบรางวัล Aree Tiparos, Rattikarn Meekao
การสมัครโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์อบรมการใช้ระบบ e-Studentloan Aree Tiparos, Warut Changthuan
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกี่ยรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ CHAI MEENORNGWAR
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค Aree Tiparos, Weena Artharn
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด Aree Tiparos, Weena Artharn
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ CHAI MEENORNGWAR
ขอเชิญประชุม Aree Tiparos, Weena Artharn
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Aree Tiparos