ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงาน และผู้ใช้บริการอื่นๆ บทบาทหน้าที่ในการบริหารการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการและต่อนโยบายการบริหารงานตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 13180 ประกอบไปด้วย 2 อาคาร คือ อาคารหอสมุด และอาคารวิทยบริการ โทรศัพท์ : 0-2529-1967, 0-2529-1976 โทรสาร : 0-2529-1967 ต่อ 12 Web Site : http://lib.vru.ac.th

เวลาเปิดทำการปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น.- 16.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.00 น. - 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ขยายเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคเรียน ห้องสมุด เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น.-18.00 น. ห้องบริการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น