คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปักหมุดเพื่อบันทึกสถานที่จุดให้บริการประชาชน