แบบเสนอความต้องการ(Requirement Collection)

ajchai's picture

ขอเชิญ คณะ/หน่วยงาน เสนอความต้องการให้สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อทางสำนักวิทยบริการฯจะได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการประกอบการจัดทำแผนรองรับ ภายในวันที่ ๓๐ พค ๒๕๖๐ นี้ ได้ที่ http://gg.gg/vru4lib

Tags: 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าอ่าน eBook ได้แล้ววันนี้

สามารถเข้าใช้ได้ที่ : URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary/
คู่มือการใช้งาน iGLibrary – All Collection
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตกลงบอกรับฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ชื่อว่า iGLibrary
ในนามโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 28 สถาบันทั่วประเทศ

Tags: 

อ่านหนังสือพิมพ์

ajchai's picture

ห้องสมุดเปิดบริการใหม่ ให้ทดลองใช้งาน การอ่านหนังสือพิมพ์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ News&Magazine Zone อ่านให้สนุก ค้นหาเนื้อหา/ข่าวย้อนหลังได้นะครับ

Tags: 

รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม

ajchai's picture

เรียนบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ทุกท่าน ขอความกรุณา เข้ากรอกข้อมูลผลการดำเนินการกิจกรรม (ตามปีงบประมาณ) ที่ http://gg.gg/4vrulib

Tags: 

กิจกรรมสรงน้ำพระ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ
โดยมี อาจารย์ ไชย หนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักร่วมกิจกรรม

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2842

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

เชิญร่วมกิจกรรม

- นิทรรศการ "ในหลวง ในดวงใจราษฎร์"
- การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ
- กิจกรรมลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง
- กิจกรรม DIY กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
- ตักไข่หรรษา

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมการสืบค้นทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คุณปิยนันท์ ลีละชาต หัวหน้างาน พัฒนาทรัพยารสารสนเทศ และคณะ อบรมการสืบค้นทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๘ คน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT๖๐๓ อาคาร ๗๕ วไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2823

สอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ 2560
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้จัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2773

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
Entrepreneurial Studies Source ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่
ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล ยังรวมถึงวีดีโอจาก
Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS