ฐานข้อมูล วิจัย วิทยานิพนธ์(Thai Digital Collection)

เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 167 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์

เข้าใช้งานได้ที่ : http://tdc.thailis.or.th/tdc/

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์

ระยะเวลาการให้บริการ : 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

เข้าใช้ได้ที่ : https://www.emeraldinsight.com/

ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

เข้าใช้ได้ที่ : https://pubs.acs.org/

ระยะเวลาการให้บริการ : 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

เข้าใช้ได้ที่ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns01...

ระยะเวลาการให้บริการ : 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61