โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษา

นที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2560
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัดอบรมการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/?q=node/3567

โครงการให้บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดเว็บไซต์สำหรับบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-Learning ที่มีการบริหารจัดการเรียน (Learning Management System, LMS) ที่ได้มาตรฐาน SCORM
เพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์)
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียด : http://www.vru.ac.th/VRU-News/120917_085303.pdf

ประชาสัมพันธ์การสมัคร E-mail-VRU(สำหรับบุคคลากร)

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯขอประกาศประชาสัมพันธ์การสมัครขอ E-mail@vru.ac.th สำหรับบุคลลากรของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ที่ http://gg.gg/regismail-vru หรือเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คลิกที่เมนูคณาจารย์และบุคคลากร/บริการออนไลน์/แบบฟอร์มสมัครขอ E-mail@vru.ac.th(สำหรับบุคลากร) หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ โทร02-9091431 ภายใน 443

อบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "คู่มือการบริหารจัดการสมาชิกห้องสมุด" เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการรวบรวมความรู้จากบุคลากรในการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสมาชิกห้องสมุด ทั้งยังเป็นการจัดการองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในครั้งต่อไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)

ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เวอร์วิส จำกัด ทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)
ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน

รายละเอียดหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL) : http://lib.vru.ac.th/?q=node/3092

อ่านหนังสือพิมพ์

ajchai's picture

ห้องสมุดเปิดบริการใหม่ ให้ทดลองใช้งาน การอ่านหนังสือพิมพ์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ News&Magazine Zone อ่านให้สนุก ค้นหาเนื้อหา/ข่าวย้อนหลังได้นะครับ

Tags: 

รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม

ajchai's picture

เรียนบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ทุกท่าน ขอความกรุณา เข้ากรอกข้อมูลผลการดำเนินการกิจกรรม (ตามปีงบประมาณ) ที่ http://gg.gg/4vrulib

Tags: 

กิจกรรมสรงน้ำพระ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ
โดยมี อาจารย์ ไชย หนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักร่วมกิจกรรม

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2842

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS