งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559

เชิญร่วมกิจกรรม

- นิทรรศการ "ในหลวง ในดวงใจราษฎร์"
- การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ
- กิจกรรมลดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง
- กิจกรรม DIY กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
- ตักไข่หรรษา

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมการสืบค้นทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คุณปิยนันท์ ลีละชาต หัวหน้างาน พัฒนาทรัพยารสารสนเทศ และคณะ อบรมการสืบค้นทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๘ คน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT๖๐๓ อาคาร ๗๕ วไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2823

สอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ 2560
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้จัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2773

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
Entrepreneurial Studies Source ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่
ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล ยังรวมถึงวีดีโอจาก
Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center

ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
Science Reference Center ซึ่งประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยสศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI , Getty , NASA , Nature Picture Library

งานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาทัศนศิลป์

วันที่ 24 มีนาคม 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาทัศนศิลป์ โดยมีการแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถชมผลงานดังกล่าวได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2692

ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

นที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2687

อบรมVRU PROJECTS MONITORING

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการอบรมVRU PROJECTS MONITORING เ
พื่อทดลองการใช้ระบบรายงานการติดตามผลโครงการและงบประมาณ(VRU PROJECTS MONITORING)
โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2611

พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา

เมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการและบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา
องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ช่วงบ่าย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ
"วไลยอลงกรณ์รวมใจรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ชั้นล่างอาคาร 80 ปี

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2564

กิจกรรมแสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
อ.ชยานันท์ อาวะโต เป็นประธานเปิดกิจกรรม แสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
ณ สำนักวิทยบริการฯ บริเวณห้องโถงหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2562

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS