แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)

การกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัด

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น "รุ่นที่ 5

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน