ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาิวทยาลัยมหิดล" ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อเพื่อหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร