หลักในการเลือกซื้อหนังสือที่สำคัญที่สุดคือ...

วัตถุประสงค์ที่เราต้องการหนังสือเล่มนั้น หมายความว่า เราจะนำหนังสือเล่มนั้นไปใช้ทำอะไร เช่น อ่านเล่น นำไปใช้ประกอบการเรียนหรือการทำรายงาน เป็นต้น ทั้งนี้เหตุที่ผมกล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหนังสือเล่มนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เนื่องจากว่า การเลือกซื้อหนังสือที่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานจะทำให้การซื้อหนังสือนั้นคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ วิธีการที่ดีในการพิจารณาว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนั้นอย่างไร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้อ่านหรือไม่ก็คือการอ่านจาก “หน้าคำนำ” ของหนังสือเล่มนั้นนั่นเอง

สิ่งสำคัญในลำดับต่อมาก็คือ

อย่ามัวแต่ ‘ดู’ หัด ‘อ่าน’ กันบ้าง!

ajchai's picture

ในโลกยุคการสื่อสารฉับไวด้วยอินเตอร์เน็ต เราจะมัวอ่านหนังสืออยู่ทำไม ในเมื่อหาดูในเน็ตก็ได้ แต่ตอนนี้เราอยากจะขอยกตัวอย่างให้ดูว่า ทำไมเรายังต้องอ่านหนังสือ

โดย ลอเรน ดุซบาว (Lauren Duzbow)

งานบริการของห้องสมุด

ajchai's picture

ห้องสมุดเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมเพราะห้องสมุดเกิดขึ้นได้เนื่องจากความจำเป็นของมนุษย์ในอันที่จะหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบให้แก่ตนเองเพื่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ และในการสร้างอารยธรรม ห้องสมุดจึงสนองความต้องการของสังคมโดยการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรความรู้ต่าง ๆ เข้ามาไว้เพื่อให้สมาชิกของสังคมได้ใช้โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ งานบริหารซึ่งมีบทบาทในการควบคุมดูแลและจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ งานเทคนิคซึ่งมีบทบาทในการจัดหา จัดเตรียม และสร้างเครื่องมือสืบค้น ในสองงานนี้ประกอบด้วยงานปลีกย่อยหลายงานที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการให้ประสานสอดคล้องกัน กระบวนการทั้งหมดนี้ดำเนินไปสู่จุดหมายที่จะให้ผู้ใ

Tags: 

กูเกิลไทย! ตั้ง 'ภีท' ผู้บริหารใหม่ หลังสาวเก่ง 'พรทิพย์' โบกมือลา

ajchai's picture

กูเกิล (Google) ประเทศไทย ออกมาประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ "ภีท นุชนาฏนนท์" แทน "พรทิพย์ กองชุน" ซึ่งจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้น…

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่อาจทำให้คนในแวดวงไอทีเกิดความรู้สึกใจหาย! เมื่อสาวเก่งอย่าง "พรทิพย์ กองชุน" หัวหน้าฝ่ายการตลาด กูเกิล ประเทศไทย ซึ่งเปรียบเสมือนโลโก้ของกูเกิล ประเทศไทย กำลังจะสิ้นสุดบทบาทผู้บริหาร ในวันที่ 28 ก.พ.2558 นี้แล้ว!!!

โดย "อริยะ พนมยงค์" หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ กูเกิล ประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความผ่าน Official Google Thailand Blog ถึงเรื่องดังกล่าวว่า...

Tags: 

Google Apps For Education เครื่องมือใหม่ในการศีกษาไทย

ajchai's picture

Google Apps For Education เครื่องมือใหม่ในการศีกษาไทย

ตามปกติโดยทั่วไปหลายท่านคงจะรู้จักบริการ Google Apps สำหรับคนทั่วไปและสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น ซึ่งบริการ Google Apps นี้เป็นที่นิยมมากในระดับองค์กร แต่ล่าสุด Google ประเทศไทย ได้เริ่มให้บริการ Google Apps สำหรับการศึกษาแล้ว

Tags: 

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ.

ajchai's picture

เหตุผลและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแกสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ ปัจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว

Tags: 

มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549

ajchai's picture

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เรื่องมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549

Tags: 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ajchai's picture

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Green Library ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่ง เสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมจุดประกายความคิดและการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ เกิดกับนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี และขยายผลจากบุคคลสู่ชุมชน สู่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติ

Tags: 

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS