แผ่นพับคู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒฯาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยปี 2561

ขอส่งมอบ CD-ROM เอกสารประกอบและแผ่นพับคู่มือการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาเพื่อรองรับนโยบาย Big Data ด้านการศึกษาของรัฐบาล

รายงานผลการตรวจสอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561