กูเกิลไทย! ตั้ง 'ภีท' ผู้บริหารใหม่ หลังสาวเก่ง 'พรทิพย์' โบกมือลา

ajchai's picture

กูเกิล (Google) ประเทศไทย ออกมาประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ "ภีท นุชนาฏนนท์" แทน "พรทิพย์ กองชุน" ซึ่งจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้น…

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่อาจทำให้คนในแวดวงไอทีเกิดความรู้สึกใจหาย! เมื่อสาวเก่งอย่าง "พรทิพย์ กองชุน" หัวหน้าฝ่ายการตลาด กูเกิล ประเทศไทย ซึ่งเปรียบเสมือนโลโก้ของกูเกิล ประเทศไทย กำลังจะสิ้นสุดบทบาทผู้บริหาร ในวันที่ 28 ก.พ.2558 นี้แล้ว!!!

โดย "อริยะ พนมยงค์" หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ กูเกิล ประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความผ่าน Official Google Thailand Blog ถึงเรื่องดังกล่าวว่า...

Tags: 

Google Apps For Education เครื่องมือใหม่ในการศีกษาไทย

ajchai's picture

Google Apps For Education เครื่องมือใหม่ในการศีกษาไทย

ตามปกติโดยทั่วไปหลายท่านคงจะรู้จักบริการ Google Apps สำหรับคนทั่วไปและสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น ซึ่งบริการ Google Apps นี้เป็นที่นิยมมากในระดับองค์กร แต่ล่าสุด Google ประเทศไทย ได้เริ่มให้บริการ Google Apps สำหรับการศึกษาแล้ว

Tags: 

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ.

ajchai's picture

เหตุผลและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแกสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ ปัจจัยดังกลาวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว

Tags: 

มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549

ajchai's picture

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เรื่องมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549

Tags: 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ajchai's picture

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Green Library ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่ง เสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมจุดประกายความคิดและการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ เกิดกับนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี และขยายผลจากบุคคลสู่ชุมชน สู่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติ

Tags: 

Webometrics Ranking คืออะไร

ajchai's picture

Webometrics Ranking of World Universities หรือ "Ranking Web of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ (Spanish National Research Council - CSIC) ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.webometrics.info นักวิจัยที่มีบทบาทสำคัญคือ Isidro F. Aguillo

Tags: 

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS