ทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
Entrepreneurial Studies Source ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่
ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล ยังรวมถึงวีดีโอจาก
Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center

ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
Science Reference Center ซึ่งประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยสศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI , Getty , NASA , Nature Picture Library

งานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาทัศนศิลป์

วันที่ 24 มีนาคม 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาทัศนศิลป์ โดยมีการแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถชมผลงานดังกล่าวได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2692

ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

นที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2687

อบรมVRU PROJECTS MONITORING

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการอบรมVRU PROJECTS MONITORING เ
พื่อทดลองการใช้ระบบรายงานการติดตามผลโครงการและงบประมาณ(VRU PROJECTS MONITORING)
โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2611

พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา

เมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการและบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา
องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ช่วงบ่าย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ
"วไลยอลงกรณ์รวมใจรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ชั้นล่างอาคาร 80 ปี

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2564

กิจกรรมแสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
อ.ชยานันท์ อาวะโต เป็นประธานเปิดกิจกรรม แสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
ณ สำนักวิทยบริการฯ บริเวณห้องโถงหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2562

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online Academic

เนื่องด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIfrom จะทำการเปิดให้มหาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ

สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เข้าสู่เว๊บไซต์ : http://academic.eb.com/

ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

เนื่องด้วย บริษัท บุ๊ค เน๊ท จำกัด และ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จะทำการเปิดให้มหาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw - Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ35 ชื่อเรื่อง

สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เข้าสู่เว๊บไซต์ : http://portal.igpublish.com/iglibrary

ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW

เนื่องด้วย บริษัท บุ๊ค เน๊ท จำกัด และ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จะทำการเปิดให้มหาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานโปรแกรมEEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนวิจัย แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดการรายงานการอ้างอืง การจัดรูปแบบเมนูสคริปท์ จนถึงขั้นการตรวจสอบการคัดลอก โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ USERNAME และ PASSWORDโดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS