ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ขอเลื่อนวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร

ส่งคำสั่งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการทำนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ

ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบริหารจัดงานพนักงานสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28 "วไลยอลงกรณ์"