กิจกรรมแสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
อ.ชยานันท์ อาวะโต เป็นประธานเปิดกิจกรรม แสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
ณ สำนักวิทยบริการฯ บริเวณห้องโถงหน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2562

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online Academic

เนื่องด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIfrom จะทำการเปิดให้มหาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ

สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เข้าสู่เว๊บไซต์ : http://academic.eb.com/

ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

เนื่องด้วย บริษัท บุ๊ค เน๊ท จำกัด และ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จะทำการเปิดให้มหาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw - Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ35 ชื่อเรื่อง

สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เข้าสู่เว๊บไซต์ : http://portal.igpublish.com/iglibrary

ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW

เนื่องด้วย บริษัท บุ๊ค เน๊ท จำกัด และ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จะทำการเปิดให้มหาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานโปรแกรมEEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนวิจัย แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดการรายงานการอ้างอืง การจัดรูปแบบเมนูสคริปท์ จนถึงขั้นการตรวจสอบการคัดลอก โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ USERNAME และ PASSWORDโดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เสาร์-อาทิตย์)

ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

คุณอัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะนำข้อมูลและการให้บริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2384

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นำโดย อาจารย์ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การให้บริการด้านวิทยบริการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมี อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการฯให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาทัศนศิลป์

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ น.

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ สร้างอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม สู่สาธารณชน

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอสมุดกลาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2330

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี อ.ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2240

สอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2216

ทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ 2559
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้จัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS