ส่งกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เนื้อหาการสอบวัดความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2561

ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิัติให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุบ (เพิ่มเติม)

ขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มิถุนายน 2561) และขอเชิญประชุม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา