ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เสาร์-อาทิตย์)

ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

คุณอัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะนำข้อมูลและการให้บริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2384

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นำโดย อาจารย์ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การให้บริการด้านวิทยบริการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมี อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการฯให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาทัศนศิลป์

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ น.

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ สร้างอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม สู่สาธารณชน

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารหอสมุดกลาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2330

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี อ.ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2240

สอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2216

ทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ 2559
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้จัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบปฏิบัติความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเลือกสรรพนักงานมหาลัย สายวิชาการ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดสอบปฏิบัติความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเลือกสรรพนักงานมหาลัย สายวิชาการ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2170

การแสดง/จำหน่ายผลงานนักศึกษาศิลปกรรม

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ช็อบ ชม งานศิลป์ เพื่อทุนการศึกษา(การแสดง/จำหน่ายผลงานนักศึกษาศิลปกรรม)ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต ณ สำนักวิทยบริการฯ บริเวณห้องโถงหน้าเคาเตอร์ยืม-คืน ชั้น ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคมนี้

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2168

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ร่วมส่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ปิดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศ ปิดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ วันที่ 15-16 ต.ค. 2559

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS