สอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2216

ทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ 2559
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้จัดทดสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ณ ห้องคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบปฏิบัติความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเลือกสรรพนักงานมหาลัย สายวิชาการ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดสอบปฏิบัติความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเลือกสรรพนักงานมหาลัย สายวิชาการ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2170

การแสดง/จำหน่ายผลงานนักศึกษาศิลปกรรม

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ช็อบ ชม งานศิลป์ เพื่อทุนการศึกษา(การแสดง/จำหน่ายผลงานนักศึกษาศิลปกรรม)ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต ณ สำนักวิทยบริการฯ บริเวณห้องโถงหน้าเคาเตอร์ยืม-คืน ชั้น ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคมนี้

http://lib.vru.ac.th/?q=node/2168

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ร่วมส่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ปิดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศ ปิดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ วันที่ 15-16 ต.ค. 2559

ขอเชิญลงชื่อเพื่อร่วมเดินทางไปงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมงาน
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
ลงชื่อเพื่อร่วมเดินทางไปกับสำนักวิทยบริการฯ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ : รถออก เวลา 09.00 น. หน้า สำนักวิทยบริการฯ

บริษัท COMNET แนะนำอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
บริษัท COMNET
ได้มานำเสนอแนะนำอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ RUIJIE NETWORK ให้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีอาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการนำเสนอในครั้งนี้

http://lib.vru.ac.th/?q=node/1984

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS