เชิญชม นิทรรศการ "๘๔ ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญชม นิทรรศการ "๘๔ ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์" ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

เชิญร่วม การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญร่วม การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ"

รางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ"
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รับเกียรติบัตร

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผนังอาคารเริ่มจากภายนอกด้านหน้าอาคารปีกหอสมุด บริเวณทางเดิน บริเวณด้านหน้าห้องบริการคอมพิวเตอร์
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติ

ส่งมอบความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

บริษัท WISERF โดย คุณณัฐชญา ผดุงวิทย์
ได้มาส่งมอบความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี
ประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีคุณศุภชัย ศศิกนก และคุณสุภนิช อิศรานุกรณ์ Google Education Trainer ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
จัดโดย งานพัฒนาอาจารย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ:http://lib.vru.ac.th/?q=node/1219

ปิดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปิดบริการ!!!!
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ส่วนล่วงเวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.และ

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙
สำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

ทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)
ณ อาคารพยาบาล ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ:http://lib.vru.ac.th/?q=node/1191

เชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"

มูลนิธิโครงการหลวงเชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"
โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ การจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง การสาธิตและจำหน่ายอาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมการประกวด และการแสดงของชนเผ่าต่างๆ
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS