ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและบรรยายในการปฐมนิเทศนักศึกษาเต็มเวลา (จันทร์ - ศุกร์)

ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา จำวน 8 ห้อง เพื่อถวายพระภิกษุ - สามเณร

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์" โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล