ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิัติให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุบ (เพิ่มเติม)

ขอให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มิถุนายน 2561) และขอเชิญประชุม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา