ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ประชากรและสังคม 2561" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

การสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี พ.ศ. 2562

ความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) Plus FullText เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดสำหรับการบริการยืมวารสารออนไลน์ระหว่างห้องสมุด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EbpeX) หลักสูตรสายผู้บริหาร)