ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

เข้าใช้ได้ที่ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns01...

ระยะเวลาการให้บริการ : 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61