ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์

ระยะเวลาการให้บริการ : 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

เข้าใช้ได้ที่ : https://www.emeraldinsight.com/