นิทรรศการ "กระทงลดโลกร้อน"

เริ่มแล้ว ทราบหรือยัง !!!!! ????
นิทรรศการ "กระทงลดโลกร้อน"
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑
ร่วมลงชื่อ D I Y ประดิษฐ์กระทง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
กระทงจากเศษวัสดุเหลือใช้
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
ด่วน !!!! รับจำนวนจำกัด

กระทงลดโลกร้อนhttp://lib.vru.ac.th/?q=node/1099