แนะนำทรัพยากร

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และสมาชิกของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมแนะนำและเสนอรายชื่อทรัพยากรเพื่อดำเนินการคัดเลือกและจัดซื้อเข้าสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป ท่านที่สนใจกรุณากรอกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ