มุมอาเซียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดมุมอาเซียนชั้น 3 ซึ่งภายในมุมอาเซียน
รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ โดยมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย