เชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"

มูลนิธิโครงการหลวงเชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"
โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ การจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง การสาธิตและจำหน่ายอาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมการประกวด และการแสดงของชนเผ่าต่างๆ
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่