ทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)
ณ อาคารพยาบาล ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ:http://lib.vru.ac.th/?q=node/1191