การสมัครสมาชิก

สมาชิกห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แก่
- คณาจารย์มหาวิทยาลัยราภัฎวไลยอลงกรณ์
- ข้าราชการพลเรือน
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- พนักงานราชการ
- อาจารย์พิเศษ
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน,รายวัน
- บุคคลภายนอก(เสียค่าสมาชิก)

นักศึกษา - หลักฐานได้แก่
- ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนปัจจุบัน
- บัตรประจำตัวนักศึกษา
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - หลักฐานได้แก่
- บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้
- บัตรลูกจ้างหรือหนังสือสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวพนักงาน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. ยื่นเอกสารหลักฐาน
2. กรอกข้อมูลสมาชิกลงในแบบฟอร์ม
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและทำการบันทึกข้อมูลนักศึกษาลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
4. เจ้าหน้าที่จะออกบัตรชั่วคราว แทนบัตรนักศึกษา ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)
5. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วนักศึกษาสามารถยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ และใช้บริการตามสิทธิที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ

เวลาการให้บริการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 02-5291976 ต่อ 10, 11