ปิดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปิดบริการ!!!!
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ส่วนล่วงเวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.และ

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙
สำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก