การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี
ประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีคุณศุภชัย ศศิกนก และคุณสุภนิช อิศรานุกรณ์ Google Education Trainer ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
จัดโดย งานพัฒนาอาจารย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ:http://lib.vru.ac.th/?q=node/1219