ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผนังอาคารเริ่มจากภายนอกด้านหน้าอาคารปีกหอสมุด บริเวณทางเดิน บริเวณด้านหน้าห้องบริการคอมพิวเตอร์
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติ