การสมัครสมาชิก

นักศึกษา
1. บัตรประจำตัวนักศึกษาและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปัจจุบัน
2.นำใบเสร็จที่รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนติดต่อขอเป็นสมาชิก
3.เจ้าหน้าที่จะทำการออกบัตรสมาชิกชั่วคราว(เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาเท่านั้น
อาจารย์/อาจารย์พิเศษ/บุคลากร
1.บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวบุคลากร
2.ในกรณีที่ยังไม่ได้บัตรประจำตัวบุคลากรให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
3.หนังสือรับรองการเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัด
บุคคลภายนอก (สมาชิกสมทบ)
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉับบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.ค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท
4.รูปถ่าย 1 รูป
ข้อปฏิบัติ
1.ต้องแสดงบัตรนักศึกษาก่อนเข้าห้องสมุดทุกครั้ง
2.ไม่ใช้เครื่องสื่อสารทุกชนิดภายในห้องสมุด
3.เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางหนังสือที่โต๊ะพักหนังสือ
4.ใช้สิ่งพิมพ์ทุกประการอย่างระมัดระวัง
5.ใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืมทรัพยากรสารสนเทศเท่านั้น
6.ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดโดยมิได้รับอนุญาต