เชิญร่วม การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญร่วม การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ"

รางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ"
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รับเกียรติบัตร

*** กติกาการส่งภาพเข้าประกวด ***
๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายบริเวณภายนอกหรือภายใน อาคารสำนักวิทยบริการฯ เท่านั้น
๒. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์มบันทึกลงแผ่นซีดีในรูปแบบ .JPG สามารถปรับสี แสงของภาพได้
๓. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายด้วยตนเอง และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
๔. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่งได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับเพียงหนึ่งรางวัล
๕. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักวิทยบริการฯ
๖. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น ยกเว้นบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
๗. ผลการประกวดจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่งภาพได้ที่งานโสตทัศนวัสดุ ชั้น ๔ สำนักวิทยบริการฯ
ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙