รายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ห้องสมุดในดวงใจ”

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ห้องสมุดในดวงใจ”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวสุภาพร แกล้วกะสิกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวศิริลักษณ์ ผาริโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายกฤตพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการบินนานาชาติ

รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รับเกียรติบัตร
นายนวพล เทียนบูชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแขนงมัลติมีเดีย
นายอนันต์ ชาลี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นางสาวชฎาดวง ทองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวรัชชา พลกาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวอารียา ดิษฐกระจัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์