ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Cambridge Journal Online

ด้วยสำนักพิมพ์ Cambridge University Pess ร่วมกับร้าน UPInform จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 3เดือน

รายละเอียดฐานข้อมูล : http://lib.vru.ac.th/?q=node/1387

ฐานข้อมูล Cambridge Journal Online : http://journals.cambridge.org/