การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

1.สมาชิก - ยื่นทรัพยากรที่ต้องการคืน
2.เจ้าหน้าที่ - ทำการตรวจสภาพทรัพยากรที่นำมาคืน
3.เจ้าหน้าที่ - ทำการสแกนบาร์โค้ดทรัพยากรตามจำนวน
4.เจ้าหน้าที่ - ทำการประทับตราวันรับคืนด้วยหมึกสีแดงพร้อมทั้งลงลายมือผู้รับคืน
5.เจ้าหน้าที่ – สร้างแถบสัญญาณแม่เหล็กทรัพยากรและแยกหมวดหมู่เพื่อรอการนำขึ้นชั้น