ฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านอาหาร

ขอเชิญทดลองใช้ "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางอาหาร" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) และไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ที่ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 7,000 รายการ ท่านสามารถทดลองใช้ระบบดังกล่าวได้ที่ http://service.ifrpd.ku.ac.th/cgi-bin/koha/opac-main.pl