เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสรรหาและ ใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) : ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library และฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วม“โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและ ใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) : ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library และฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ในเครือของ iGroup ประเทศไทย) และบริษัท EBSCO Information Services