เครือข่าย ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

ความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการบูรณาการทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น และเผยแพร่การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้ใช้บริการ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น