การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
กศน.จังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ระยะ ๒)
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://lib.vru.ac.th/?q=node/1457