บุคลากร : หอสมุดกลาง

หอสมุดกลาง (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารรสเนทศ) ประกอบไปด้วย งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานซ่อมบำรุงทรัพยากรการสนเทศ ดังนี้

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศชนิดต่างๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากการจัดซื้อ การขอรับบริจาคและแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานอื่นภายนอก เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ที่เปิดหลักสูตร การเรียนการสอน โดยได้รับ ความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ นักศึกษา คณาจารย์ ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน ที่ต้องการศึกษาข้อมูล และต้องการสนับสนุนการเรียการสอนตามโปรแกรมรายวิชา ที่เกี่ยวข้องและจัดหาเพื่อรองรับ ความก้าวหน้าทางวิชาการ

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา กำหนดหมวดหมู่สาขาวิชา กำหนดรายการต่างๆ ตามระบบโครงสร้างข้อูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยทำให้หนังสือมีสัญลักษณ์และมีตำแหน่งการจัดวางที่แน่นอน สามารถค้นหาหนังสือได้โดยง่ายและรวดเร็ว จากการวิเคราะห์หนังสือที่มีเนื้อเรื่องเหมือนกัน มีความสัมพันธ์หรือมีวิธีการประพันธ์แบบเดียวกัน ให้เป็นหมวดหมู่และจัดวางใกล้กัน เพื่อการศึกษาข้อมูลเรื่องราวที่เชื่อมโยงต่อเนื่องได้โดยสะดวกและเพื่อการควบคุมบรรณานุกรมประเภทต่างๆ ให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการจัดเก็บขึ้นชั้นรายการและตรวจสอบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

งานช่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ด้วยการเข้าเล่มและซ่อมบำรุง ทั้งหนังสือใหม่และหนังสือที่ชำรุด ประเภทหนังสือปกแข็งและหนังสือปกอ่อน เพื่ออำนวยความสะดวกเตรียมความพร้อมในการบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีสภาพที่คงทนถาวรและได้มาตรฐาน รวมถึงการซ่อมบำรุงสิ่งพิมพ์ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดต่อไป