ประกาศ ปิดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศ ปิดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ วันที่ 15-16 ต.ค. 2559